شنبه 7 تیر‌ماه سال 1393

به جلدِ خویش بیاموز زآسمان چیزی


غزل بریز به طبعم... خوشا غزل ریزی


خوشا که درد ز درمان توست تجویزی


 

به جای مانده ی مضطرّ، نگاه شرطِ بقاست


که روح، مولوی است و تو شمسِ تبریزی


 

کبوترانه زمین گیرِ بندِ عاداتم


به جلدِ خویش بیاموز زآسمان چیزی


 

دل است بومِ سیاهی ز کثرتِ انواع


وَ حُسنِ عاقبتش از تو رنگ آمیزی


 

به فصلِ مشترکِ نشتر و گلو... بنویس


به جسمِ برده به تملیکِ خویش تقریظی