چهارشنبه 1 مرداد‌ماه سال 1393

شطح ِ اول


دیگر چه دردی؟ چون که هر جا گفته باشی

بگذار حرفی در دلت ناگفته باشی


وقتی نمی فهمند حرفت را چه فرقیست

کتمان کنی بین ِ همه یا گفته باشی؟


این خدعه ها زیر ِ سر ِ نام و نشان هاست

گفتی بگویم چیزکی تا گفته باشی


دارد دلت رو می شود با قصه هایت

مجنون نبودی تا ز لیلا گفته باشی


ما در «مقام ِ صُمت» سیر ِ خویش کردیم

تو فکر کن ناگفته ها را گفته باشی...