یکشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1393

عشق و نسبیّتعشق صورتِ متافیزیکیِ نسبیتِ انیشتین است

 

نسبیّتِ عامِ چشمانش 


و نسبیّتِ خاصِ لب هایش...