سه‌شنبه 18 شهریور‌ماه سال 1393

چندین غزل ز عشق نوشتیم و خم شدیم


از برگ های دفترِ تاریخ کم شدیم                           

از شادی و سرور گذشتیم و غم شدیم


اما هنوز راه به جایی نبرده ایم                              

در سوگ راه و غربت رهبر اَلَم شدیم


باری که آسمان نتوانست حمل کرد                        

چندین غزل به دوش گرفتیم و خم شدیم


از منشا وجود رسیدیم تا سجود                            

دیگر چه کرده ایم که این سان عدم شدیم


شاید که باید از همه ی حرفها گذشت                    

آری گذشته ایم... از این پس قلم شدیمخرداد 86