یکشنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1395


برای اینکه گرفتارِ حالِ خویش نباشم

بریدم از همگان تا وَبالِ خویش نباشم


توانِ پاسخِ این پرسشِ غریب که دارد؟!

به من مگو که نباید سوالِ خویش نباشم