چهارشنبه 23 فروردین‌ماه سال 1396

غروبِ جنوب


باد می آمد و انگیزه ی رسوایی داشت
گیسوی پرده نشین منعِ تماشایی داشت

آنچه مردان جهان را طلب از خوبی بود
روی هم رفته نگاه تو به تنهایی داشت

ما تعلق زدگانیم که در آمد و رفت
روح مان خاطره ی عالم بالایی داشت

چه بگوییم به شرحِ دل دیوانه ی خویش
دیده هامان سخن از یک دل دریایی داشت        

 (عکس: اواخر 95 - نخل های حوالیِ شوش)