چهارشنبه 23 فروردین‌ماه سال 1396

نشسته ام به تماشای نام دیگر زینب(س)


غم تو یا غمِ ما؟!...  یا غمِ برادر زینب(س)

غمی نمانده چو محمل شکسته شد سرِ  زینب(س)


بیا و صبر خدا را ببین به صورتِ معنی

نداشت معنیِ دیگر  سوالِ مضطر  زینب(س)؛


تویی برادر من ؟ ای به خون و خاک نشسته

... و ایستاده به نیزه... تویی برادر زینب(س)؟


نپرس بارِ دگر این سوال عرش تکان را 

نشسته ایم سرآسیمه در برابر  زینب(س)...


"نشسته ام به تماشای قلّه ی متواضع

نشسته ام به تماشای نام دیگر زینب(س)"