سه‌شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1396

در آستانه...


چشم بر هم گذاشتیم گذشت

عمرِ ما در امید و بیم گذشت